Διαθέτουμε  πιστοποιημένα προϊόντα κατά GLOBALG.A.P. με σύγχρονες ποικιλίες και καινούρια σχήματα καλλιέργειας βασισμένα στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Το GLOBALG.A.P. αποτελεί κοινή προσπάθεια επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού λιανεμπορίου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων με στόχο τη θέσπιση κανόνων κοινής αποδοχής και την ανάπτυξη πλαισίου Ορθής Αγροτικής Πρακτικής.

Το GLOBALG.A.P. αποτελεί την κοινή προσπάθεια επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού λιανεμπορίου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων  με στόχο:

 • τη θέσπιση κανόνων κοινής αποδοχής σε παγκόσμιο επίπεδο,
 • την ανάπτυξη πλαισίου Ορθής Αγροτικής Πρακτικής (G.A.P.),
 • τη συνεχή βελτίωση και κατανόηση της ορθής πρακτικής και
 • την ανοιχτή επικοινωνία καταναλωτών και παραγωγικών κλάδων συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών και των εξαγωγέων – εισαγωγέων.

Το Πλαίσιο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (G.A.P.) συμπεριλαμβάνει την εφαρμογή:

 1. ολοκληρωμένων συστημάτων καταπολέμησης εχθρών (IPM)
 2. ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης καλλιεργειών (ICM)
 3. με στόχο τη βραχυπρόθεσμη βελτίωση και αειφορία και τη χρήση των αρχών HACCP σε συνδυασμό με την τήρηση της Εθνικής και Διεθνούς Νομοθεσίας.

Η έκδοση του GLOBALGAP IFA ver:3.0 καλύπτει όλη την αγροτική διαχείριση κάτω από ένα νέο διευρυμένο πρίσμα αξιολόγησης. Στις νέες απαιτήσεις έχει δοθεί περαιτέρω έμφαση στην:

 • Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο Εργασίας,
 • Συσκευασία των προϊόντων στο χωράφι,
 • Διατήρηση της ιχνηλασιμότητας, Ολοκληρωμένη καταπολέμηση,
  και στον
 • Χειρισμό του προϊόντος στο συσκευαστήριο

Ο σκοπός της εφαρμογής του GLOBALG.A.P. είναι η ανταπόκριση στις αυξανόμενες ανησυχίες του καταναλωτή σε θέματα που αφορούν τη(ν):

 • Διατήρηση της εμπιστοσύνης  ως προς την ασφάλεια των τροφίμων
 • Ελαχιστοποίηση των επιζήμιων επιπτώσεων στο περιβάλλον
 • Ελαχιστοποίηση της χρήσης Αγρό-χημικών
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης φυσικών πόρων
 • Εξασφάλιση θετικής αντιμετώπισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων